Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Wat is de procedure om deel te nemen aan een studie?

Alle info over de procedures van elke studie vind je op de infopagina’s van de studies. De algemene manier van werken is altijd gelijkaardig. Onderaan de infopagina dien je enkele basisgegevens via het formulier in te dienen. Daarna maken wij onze selectie, en contacteren we je als je geselecteerd bent. Bij een positieve selectie, krijg je meer informatie over jouw deelname. Het kan zijn dat je voor de aanvang van een studie nog met enkele zaken rekening moet houden, of enkele zaken moet doen (vb. vragenlijsten invullen). Dan volgt de effectieve studie, ofwel online of op afspraak. Na de effectieve studie kan er een debriefing zijn, mededeling van de resultaten, mededeling als de studie afgelopen is, etc.

Wat houdt mijn deelname aan een studie precies in?

Elke studie is verschillend. Daarom hebben we per studie een infopagina gemaakt waarin alle nodige informatie te vinden is (klik hiervoor op de studie in het tabblad Studies). Hierin staat vermeld wat je moet weten vooraleer je deelneemt aan de studie, wat je kan verwachten van de onderzoekers, en wat de onderzoekers verwachten van jou. Voor elke studie wordt er van je verwacht dat je op een constructieve manier meewerkt met de onderzoekers, en dat je de protocollen van de studie respecteert.

Op basis van welke criteria word ik geselecteerd voor een studie?

We baseren onze selectie aan de hand van basis demografische gegevens, een random factor, en je eventuele deelname aan vorige studies. Basis demografische gegevens zijn jouw leeftijd, geslacht, en postcode. Het kan bovendien zijn dat je reeds deelnam aan een van onze studies. Het kan zijn dat je hierdoor niet meer geschikt bent om deel te nemen, omdat je meer informatie bezit over het onderwerp dan andere deelnemers die nog niet deelnamen. Dit is echter niet zo voor elke studie, dus aarzel niet om je toch te registreren. Na de selectie moet ook voldaan worden aan de inclusiecriteria, dat zijn bijkomende voorwaarden die de risico’s tijdens een studie minimaliseren. Bijvoorbeeld, je kan niet deelnemen aan een virtual reality studie als je aangeeft zeer gevoelig te zijn aan bewegingsziekte (of ‘wagenziekte’). Het gebruik van virtual reality kan namelijk symptomen van bewegingsziekte veroorzaken.

Wat wordt bedoeld met ‘de omgeving’, dat lijkt zo vaag?

Met de omgeving bedoelen we de ruimte rondom het individu die een invloed kan hebben op het individu. Op onze planeet is er een grote verscheidenheid aan verschillende omgevingen, die elk verschillende eigenschappen hebben en dus ook een verschillende invloed kunnen hebben op het individu. Om de waarde van het onderzoek van Uitzicht niet te ondermijnen, kunnen we niet dieper ingaan op het concept omgeving. We kunnen wel garanderen dat de omgevingen die je te zien zult krijgen telkens neutraal zijn, en niet bedoeld zijn om schokkend over te komen.

Hoeveel personen nemen deel aan de studies van Uitzicht?

Uitzicht bestaat uit verschillende studies. Elke studie vergt een verschillend aantal personen voor het welslagen van de studie. Hoeveel personen er nodig zijn voor een bepaalde studie, vind je op de infopagina van elke studie.

Krijg ik een vergoeding voor mijn deelname aan een studie?

Als wetenschappers van Uitzicht vinden wij onze deelnemers het belangrijkste aspect van onze studies. Zonder onze waardevolle deelnemers kunnen we namelijk geen studies uitvoeren. Andere wetenschappers geven daarom dikwijls een financiële of andere vergoeding aan de deelnemers. Maar hier zijn 3 belangrijke nadelen aan verbonden: (1) deze financiële middelen kunnen dan niet gebruikt worden voor het innoveren van de studie en het uitvoeren van bijkomende relevante metingen, wat zorgt voor ‘trage’ wetenschap; (2) in plaats van ‘deelnemen voor de wetenschap’ wordt de motivatie van de deelnemers ‘deelnemen voor de vergoeding’, wat dikwijls leidt tot een niet-representatieve studiepopulatie; (3) het aantal personen dat kan deelnemen aan de studie wordt beperkt door de financiële capaciteit en het aantal beschikbare vergoedingen.

Wij verwennen onze deelnemers op een andere manier, met voordelen in plaats van nadelen. Ten eerste vinden wij dat onze financiële middelen een betere bestemming moeten krijgen. Zo investeerden we recent in een nieuw meettoestel, dat ons waardevolle, holistische informatie zal opleveren waarbij we ongezien veel innovatieve data kunnen verwerven bij een enkele studie. Ten tweede delen wij zorgvuldig onze verworven kennis individueel per deelnemer, gericht naar de bruikbaarheid voor de deelnemer, want iedereen is verschillend, en verdient te weten wat hun data opleverde. Deze kennis geeft de deelnemer voordelen op lange termijn, en de mogelijkheid om die kennis toe te passen op hun levensstijl, met een betere mentale gezondheid en welzijn tot gevolg. Ten derde zijn we op die manier niet financieel beperkt voor een bepaald aantal deelnemers, en kunnen we meer deelnemers uitnodigen. Dit verhoogt sterk onze mogelijkheid om statistisch kleine verschillen te ontdekken die anders niet zouden opgemerkt worden.

Welke gegevens worden verzameld, en wordt mijn privacy gerespecteerd?

Algemeen kunnen er twee types gegevens verzameld worden: anonieme gegevens of niet-anonieme gegevens. Anonieme gegevens kunnen niet teruggekoppeld worden tot jouw identiteit, en vormen dus geen risico voor jouw privacy. Het bewaren en verwerken van anonieme gegevens is niet gebonden aan de geldende nationale en Europese privacy-wetgevingen.
Niet-anonieme gegevens kunnen terug geleid worden tot jou als individu, en worden persoonsgegevens genoemd. Dit is bijvoorbeeld jouw e-mailadres, naam, of de combinatie van jouw leeftijd, geslacht, woonplaats, job, lengte en gewicht. Het bewaren en verwerken moet gebeuren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018. Deze wetten betreffen de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en bepalen dat jouw persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd, en dat je toegang krijgt tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op jouw verzoek verbeterd worden. Jouw toestemming om deel te nemen aan een studie betekent dat jouw gegevens worden verwerkt voor het doel van de studie. Deze verwerking van gegevens is wettelijk voorzien op basis van artikel 6, § 1, (b), (e) of (f) en artikel 9, § 2(j) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Concreet betekent dit dat we jouw persoonsgegevens enkel kunnen verzamelen, bewaren, en verwerken met jouw geïnformeerde toestemming voor een specifiek doel. Wij zijn dus verplicht om jou op een transparante manier te informeren over het doel van de studie, en voor elke handeling met jouw gegevens jouw toestemming te vragen. Dit gebeurt aan het begin van elke studie, met behulp van het ‘informatie- en toestemmingsformulier’.

Indien je vragen hebt over jouw privacy of over jouw rechten bij een bepaalde studie, kan je het informatie- en toestemmingsformulier raadplegen, en de daarin vermelde verantwoordelijke dataverwerkingsofficier contacteren. Heb je dit formulier nog niet ontvangen, aarzel dan niet de wetenschappers van Uitzicht te contacteren.

Zijn de studies van Uitzicht ethisch verantwoord?

Elk van onze studies wordt telkens voorgelegd aan een bevoegd Ethisch Comité (dikwijls gekoppeld aan een Universiteit). Deze onafhankelijke groep van experten beoordeelt of het doel van de studie, de protocollen, en de verwerking van persoonsgegevens ethisch verantwoord zijn. De studie kan enkel doorgaan bij een positief advies. Je kan er dus op vertrouwen dat elke studie van Uitzicht ethisch verantwoord is.

 

Is er risico op besmetting door COVID-19 tijdens mijn deelname aan de studies?

Het spreekt voor zich dat studies die louter online georganiseerd worden, geen enkel risico inhouden op een COVID-19 besmetting. Voor de studies op afspraak hebben we ervoor gezorgd dat het risico op COVID-19 besmetting geminimaliseerd wordt door de nodige maatregelingen te treffen. Dit houdt in: ontsmetten van de handen en het gebruikte materiaal voor en na elke afname, het gebruik van mondmaskers, het zoveel mogelijk bewaren van afstand, en voldoende verluchten van de ruimte. Hierbij volgen we de maatregelen van de overheid, en bijkomende controle gebeurt door een bevoegd Ethisch Comité.

Bovendien is het maatschappelijk belang van het onderzoek van Uitzicht nu zeer hoog, waardoor het belangrijk is dat het onderzoek kan verdergezet worden. Het afnemen van experimenten om nieuwe waardevolle data te verzamelen is hierbij essentieel. Daarom stoppen wij pas als laatste met het afnemen van experimenten bij strenger wordende maatregelen.

Stel ons je vraag

Staat je vraag niet tussen de bovenstaande vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoekers van Uitzicht door een e-mail te sturen naar info@uitzicht.org of door gebruik te maken van ons contactformulier.